Jums reikia tų reakcijų. Sunku neįvertinti šio fakto svarbos. Bet musinukės labai skiriasi nuo omarų. Jis gerbė tuos pasakojimus ir nė kiek jų netrumpino, taip pat nieka­ da nesidėjo galinčiu išaiškinti visą sakmių išmintį. Ið mokslas buvo labai paþengæs á prieká mechaniniu vaizdo išklojimu Nipkovo pradþiø glaudësi ðalia Valstybinio radio- tuo metu ten jau veikë daugiau kaip 15 diskas ir pirmasis Lietuvoje eksperimen- fono Daukanto g.

Kas èia paraðyta? Be to, prof. Svorio netekimas sotumas ið- samiai pristatë vienà ið biofizikiniø tyri- mø krypèiø Vilniaus universitete — bio- fotonikà, lazeriø taikymà medicinoje ir biologijoje. Nepaisant skirtingø nuomoniø at- skirais klausimais, visi konferencijos da- lyviai sutarë, kad tokie renginiai reika- lingi ir labai naudingi.

Mokslas ir gyvenimas Nr. XIX a. Ðiuos darbus m. Popovo apolo bakalauro svorio metimas italo G. Markonio lygiagreèiai su- konstruoti ir pademonstruoti elektromagnetiniø bangø priëmimo ir Þvilgsnis registravimo aparatai — radijo imtuvø prototipai. Ðiais metais, minint Lietuvos radijo metá, tikslinga prisiminti ðios technikos ðakos pirmuosius þingsnius ir jos entuziastus Lietuvoje.

Naujienos, praneðimai apie orà, paskai- tos, koncertai, operos ir kt. Pitsburge Pa JAV. Jau kitais metais Amerikoje buvo kelios Stasys Braðiðkis stotys ir milijonai radijo imtuvø. Euro- su sûnumi poje radijas atsirado m. Radijas tapo populiarus. Antai m. Vokietijoje buvo daugiau kaip 1 mln. Literatûros ðia te- ma lietuviø kalba nebuvo, o specialis- tus tuo metu buvo galima suskaièiuoti vienos rankos pirðtais.

Kiekvienas suko- ir stebëdavosi, kad mes patys padarëme Praëjus vos si kaip iðmanë, todël bûta daug nusivy- tas sunarstytas dëþutes ir klausydavo- 3 mënesiams limø. Matydamas didëjanti susidomëji- me Èia iðklauso kursus apie radijà ir — m. Skaitytojø reakcija pralen- në vienas neklaidþioja po uþsienius. Nors pai. Ádomu, kad tuo metu jie dar buvo kë visus lûkesèius. Pasipylë uþklausimai, jø yra nedaug vos apie Daug kas áslaptinti, teko praðyti policijos leidimo praðymai patarimø bei literatûros, atsilie- net neþino, kad Kauno radijo stotis jau asmeniðkai jais naudotis.

  • Net nenutuokiate, kiek laimės miniai!
  • Мы -- в башне Лоранна,-- объяснил Олвин,-- это одна из самых высоких точек Диаспара.

Pirma tojø seminarijoje, per rankø darbø pa- vykusiø bandymø. Plaèiosios visuome- ir svarbiausia kliûtis radiotelefonui plisti mokas Braðiðkis jau perteikia bûsimiems nës susidomëjimas radiju, daugelio troð- yra aukðtas paðtui mokestis litø me- mokytojams ágytas þinias apie radijà. Jo vadovauja- næ, kuri visokeriopai padëtø radijo entu- kamoms valdþios ástaigoms, kad radijo mi mes nemaþà techniná iðprusimà ági- ziastams. Ðtai kaip reglamentuoja radijo mokestis bûtø sumaþintas ir jo mokëji- jome.

Pasidarydavome ausinius radijo laboratorijos paskirtá pats steigëjas. Turëtø bûti kuo aparatus. Atsimenu, kad gimnazistai ateidavo gui yra reikalingas kaip laikraðtis, knyga bø. Kitas labai svarbus klausimas yra mû- 12 Mokslas ir gyvenimas Nr. Mano vusius detektorinius priimtuvus, jo ban- sidomëjimà. Bangos ilgis metrø. Braðiðkis rim- ti radijo koncertus.

Muzika padaro radio- viø radiofikacijà. Þurnalisto þodþiais per- tai mano bendromis ðiaulieèiø pastango- telefonà daug graþesná ir ádomesná. Jie dirbasi patys sau dijas. Ávairiuose aparatus, daro bandymus. Ypaè jaunimas pasilinksminimuo- ðioje srityje randa sau sveikà darbà ir pra- se ir salëse grieð mogà. Tai já atitraukia nuo kitokiø negeis- radijas ávairius ðo- tinø pramogø. O ir kiti omarai nuolat tokių ieško.

Taigi, išlindę iš slėptuvės tirti aplinkos omarai dažnai sutinka kitų omarų. Mokslininkai įrodė, kad net skyrium nuo kitų užaugęs omaras žino, ką daryti, kai taip nutinka6. Jo nervų sistemoje yra užprogramuotos sudėtingos gynybos ir puolimo elgsenos. Omaras ima stripinėti aplink kaip boksininkas karpydamas savo žnyplėmis ir kilnodamas jas į viršų, judėdamas tai atgal, tai pirmyn, iš vieno šono į kitą, veidrodiškai pamėgdžiodamas savo priešininką, mosi­ kuodamas išskėstomis žnyplėmis.

Kartu apolo bakalauro svorio metimas apipurškia priešininką skysčiu iš ertmių, esančių po akimis. Purškiamas skystis yra che­ minė medžiaga, nusakanti kitam omarui jo priešininko dydį, lytį, sveikatos būklę ir vyraujančią nuotaiką. Kartais omaras vien iš jam rodomų žnyplių dydžio gali nuspėti, kad yra daug mažesnis už varžovą, ir atsitraukti nė nepradėjęs peš­ tynių.

Apsikeitimas purškiamose cheminėse medžiagose įrašyta in­ formacija sukelia tokį patį efektą - įtikina silpnesnį ir ne tokį agre­ syvų omarą pasitraukti. Taip sprendžiami pirmo lygio konfliktai7.

Vis dėlto, jeigu abu omarai yra labai panašaus dydžio ir galių arba jeigu išpurkštame skystyje stinga svorio metimas delyje, jie pasirinks antrą konfliktų sprendimo lygį. Beprotiškai mostaguodami ūsų anteno­ mis ir nuožmiai suspaudę žnyples vienas jų slinks į priekį, o kitas trauksis. Po keleto tokių veiksmų raundo silpnesnių nervų oma­ ras pajus, kad toliau tęsti jam nebeverta.

Jis instinktyviai sumojuos uodega, šastels atgalios ir dings ieškoti laimės kitur. Jei nė vienas nepasitraukia, omarai renkasi trečią lygį, reiškiantį tikrą kovą. Tuomet jau gerokai įtūžę omarai piktai puola vienas kitą atkišę žnyples grumtynėms.

Abudu stengiasi varžovą parmesti ant nu­ garos. Sėkmingai ant nugaros parverstas omaras nuspręs, kad jo priešininkas gali jį sunkiai sužeisti. Paprastai jis nusileidžia ir pa­ sitraukia nusinešdamas didį apmaudą ir nepaliaujamas apkalbas oponentui už nugaros. Jei nė vienas jų negali kito parversti - oma­ rai juda į ketvirtą lygį. Toks elgesys nepaprastai rizikingas, todėl gerai iš anksto visko neapsvarsčius neverta į jį veltis: vienas iš susi­ kibusių omarų po tokių neišvengiamų grumtynių liks suluošintas ir greičiausiai - mirtinai.

Vėžiagyviai puola vienas kitą vis greičiau. Jų žnyplės išskėstos, todėl jie gali pagriebti priešininko koją, ūsą, akies ataugą ar bet ku­ rią kitą atsikišusią ir pažeidžiamą vietą. Kai tik geidžiamąją kūno dalį pavyksta sėkmingai sučiupti, omaras drastiškai mosteli atga­ lios uodega, aklinai suskliaudžia žnyples ir stengiasi ją atplėšti. Po iki tokio lygio įsiplieskusios nesantarvės paprastai lieka aiškus nu­ galėtojas ir aiškus nugalėtasis. Pralošusiai pusei nėra lemta išgy­ venti, ypač jeigu jis pasilieka teritorijoje, kur įsikūrė nugalėtojas, nuo šiol apolo bakalauro svorio metimas mirtinas priešas.

Apolo bakalauro svorio metimas kautynes omarui, nesvarbu, kiek agresyviai jis elgėsi, atlyžta noras kautis net su anksčiau nugalėtu oponentu. Nu­ galėtasis priešininkas paranda pasitikėjimą savo jėgomis, kartais neviltis tęsiasi ištisas dienas. Kartais pralaimėjimas gali turėti dar baisesnių padarinių. Jei dominuojantis omaras lieka sunkiai su­ žeistas, jo smegenys praktiškai ištirpsta.

Tada jam atauga naujos, paklūstančioj o omaro smegenys - tinkančios jo naujajai prasčioko padėčiai8. Prigimtinės omaro smegenys tiesiog nesugeba susidoroti su persikūnijimu iš karališkųjų į kiemsargio šuns visiškai neištirpdamos ir neataugdamos iš naujo. Kiekvienas, kam yra tekę patirti 1 TAISYKLE 47 skausmingą virsmą po romantinės nesėkmės arba nenusisekusios karjeros, gali pajusti šiokį tokį bendrystės jausmą su kadaise kles­ tėjusiu vėžiagyviu. Pralaimėjimo neurochemija ir pergalė Nugalėtojo omaro smegenų cheminė sudėtis smarkiai skiriasi nuo kovą laimėjusio omaro.

Ar omaras savimi pasitiki, ar susigūžia, pri­ klauso nuo dviejų cheminių junginių - serotonino ir oktopamino, kurie valdo apolo bakalauro svorio metimas neuronų sąveiką. Pergalė padidina pirmojo kie­ kį, palyginti su antruoju. Omaras su dideliu serotonino ir mažu oktopamino kiekiu yra pa­ sipūtęs, išdidus vėžiagyvis, kuris paerzintas greičiausiai nenusileis. Taip yra todėl, kad serotoninas padeda valdyti išdidžią laikyseną. Pasipūtęs omaras aplink ištiesia visas savo galūnes, kad atrodytų aukštas ir baisus, kaip Clintas Eastwoodas pigiuose vesternuose.

Jei ką tik mūšį pralaimėjęs omaras gauna serotonino, jis išsitiesia, puola net ankstesnius nugalėtojus ir kovoja ilgiau bei nuožmiau9. Medikamentai, išrašomi depresuojantiems žmonėms, stabdantys pakartotinį serotonino įsisavinimą, sukelia tokias pat chemines ir elgesio reakcijas. Įrodydamas labiausiai kvapą gniaužiantį evoliuci­ nį gyvybės tęstinumą Žemėje, prozakas pralinksmina net omarus Aukštas serotonino ir žemas oktopamino lygis apibrėžia nuga­ lėtojus.

Priešingo santykio neurocheminė sudėtis - aukštas okto­ pamino, doros lieknėjimo stotis 18 su serotoninu, santykis nulemia nugalėto, su­ kumpusio, nuskausto, nuliūdusio ir besislapstančio omaro povyzą, tokio, kuris trinasi gatvių pakampėmis ir pradingsta vos užuodęs grėsmę.

Serotoninas ir oktopaminas taip pat valdo uodegos lanks­ tymo refleksą, kuris prireikus pabėgti padeda omarui žaibiškai at­ sitraukti atbulomis. Tokiai pralaimėjusio omaro reakcijai sužadinti pakanka mažesnės provokacijos. Panašiai elgiasi kareiviai ar pri­ mušti vaikai, kenčiantys nuo potrauminio streso sutrikimo paaš­ trėjus baimės refleksams. Kita vertus, jį nugalėjęs prie­ šininkas greičiausiai vėl laimės.

Tokie pat brutalūs nelygaus paskirstymo principai veikia ir už fi­ nansų viešpatijos ribų - tiesą sakant, visur, kur tik reikia kūrybinės veiklos. Didumą mokslinių tyrimų paskelbia labai nedidelė grupė mokslininkų.

Maža muzikų dalis sukuria beveik visus komercinės muzikos įrašus. Tik saujelė rašytojų sugeba parduoti visas savo knygas. Kasmet JAV yra parduodama milijonas su puse skirtingų pavadinimų knygų Bet tik penki šimtai iš jų yra parduodamos di­ desniu nei šimto tūkstančių egzempliorių tiražu.

Panašiai ir keturi klasikos kompozitoriai Bachas, Beethovenas, Mozartas ir Čaikovs­ kis yra parašę beveik visą muziką, kurią nūnai atlieka orkestrai. Bachas kūrė taip produktyviai, kad ištisus dešimtmečius tektų dar­ buotis norint ranka perrašyti jo natas. Paprastai yra atliekama tik nedidelė dalis jo gausios kūrybos. Tas pat galioja ir kitų trijų šios hiperdominuojančios grupės narių darbo vaisiams: tik nedidukė dalis jų darbų yra plačiai atliekama.

Taigi, nedidelė nedidelės visų kada nors kūrusių kompozitorių dalies kūrybos dalis sudaro beveik visą klasikinę muziką, kurią pažįsta ir mėgsta visas pasaulis. Jį galima pavaizduoti L formos grafiku, kurio vertikalioje ašyje yra žmonių skaičius, o horizontalioje - produktyvumas ir iš­ tekliai. Tai­ syklė pasitvirtino visose kada nors jo tyrinėtose visuomenėse, ne­ paisant jų valdymo formų.

Šis principas galioja ir miestų gyven­ tojams kur labai mažame miestų skaičiuje gyvena beveik visi jų gyventojaiir dangaus kūnų masei labai mažas skaičius dangaus kūnų susigrobė beveik visą materijąir net, be kitų dalykų, kalbo­ je vartojamiems žodžiams 90 procentams komunikacijos vartoja­ ma vos žodžių. Bet grįžkime prie susierzinusių nariuotakojų: neilgai tetrunka, kol omarai, besirungdami vienas su kitu, išmoksta, su kuo dera ga­ lynėtis, o kam reikėtų užleisti kelią, - ir kai tik jie to išmoksta, tokia išmintimi pagrįsta hierarchija išlieka nepaprastai stabili.

Po per­ galės nugalėtojui viso labo tereikia bauginamai pamosikuoti ante­ nomis ir ankstesnysis priešininkas dingsta iš akių palikdamas vien smėlio sūkurį. Silpnesnysis omaras nustoja rizikuoti, susitaiko su savo prasta padėtimi ir saugo kojas, kad jų niekas neatplėštų nuo kūno. Svarbiausias omaras, atvirkščiai - apsigyvena geriausiame prieglobstyje ir gerai pailsėjęs, puikiai pavakarieniavęs, demons­ truoja savo pranašumą visoje teritorijoje, išvydamas jam paklūs­ tančius omarus iš jų slėptuvių vidury nakties vien tam, kad primin­ tų jiems, kas čia ponas.

Antano Rubšio ir kun. Ši strategija yra sumani, mano galva.

Document Information

Ja moteriškosios lyties būtybės vadovaujasi daugelyje kitų rūšių, taip pat ir žmonių. Užuot vargusios prie su­ dėtingos skaičiavimo užduoties ir susiradusios geriausią vyriškį, moterys problemą išsprendžia mechaniškai apskaičiuodamos do­ minavimo hierarchiją.

Jos leidžia vyriškiams pasipliekti tarpusavyje ir ima savo meilės objektus skaičiuoti nuo viršaus. Labai panašiai nutinka nustatant akcijų rinkos kainą, kai vienos kurios nors įmonės vertė yra nusta­ toma konkurencijos su visomis kitomis būdu.

Nusimetusios kiautus ir šiek tiek suminkštėjusios patelės tam­ pa patrauklios poruotis.

Apie baltymų vartojimą

Jos ima trainiotis apie svarbiausio omaro teritoriją ir bandydamos jį sugundyti skleidžia jo link patrauklius kvapus ir afrodiziakus.

Agresyvumas jam pelnė sėkmę, todėl svar­ biausias omaras greičiausiai sureaguos kaip suirzęs šeimininkas. Negana to, jis yra didelis, sveikas ir galingas. Nėra lengva atitraukti jį nuo muštynių ir atkreipti jo dėmesį į poravimąsi.

Uploaded by

Tačiau tinka­ mai apžavėtas jis pakeis savo elgesį su patele. Tokią elgesio seką vaizduoja sodrios seksualinės literatūrinės fantazijos. Jos yra taip pat plačiai paplitusios tarp moterų kaip ir nuogų mote­ rų atvaizdai vyrų viešpatijoje.

Vis dėlto verta pažymėti, kad paprasčiausia fizinė jėga yra ne vi­ sai stabilus pagrindas tvariam viešpatavimui kurti, kaip kad pasivargino įrodyti olandų primatologas Fransas de Waalas Jo tyri­ nėtoje beždžionių populiacijoje patinai, sėkmingai ilgėliau išlaikę lyderio pozicijas, savo kūniškąsias galias turėjo sustiprinti gerokai 1 TAISYKLĖ 51 rafinuotesnėmis savybėmis.

Juk ir brutaliausią beždžionių despotą gali nuversti du priešininkai, net jei kiekvienas jų apolo bakalauro svorio metimas prilygs vien trims ketvirčiams vado.

Todėl ilgesnį laiką valdžią išlaiko pati­ nai, sugebantys suformuoti abipusės naudos koalicijas su savo že­ mesnio statuso gentainiais ir atsargiai besidomintys genties patelė­ mis bei jų jaunikliais. Politinė vaikų bučiavimo gudrybė yra tikrąja to žodžio prasme milijono metų senumo. Bet omarai yra dar paly­ ginti pernelyg primityvūs, todėl jiems pakanka vien paprasčiausių pabaisos ir gražuolės siužeto elementų. Kai pabaisa sėkmingai sužavimas, sėkmingoji moteriškė omare išsinerdama iš savo kiauto nusimeta drabužius ir tampa pavojingai minkšta, pažeidžiama ir pasirengusi poruotis.

Tinkamą akimirką vyriškis, dabar virtęs rūpestingu meilužiu, suleidžia spermos davinį į tinkamą talpyklą. Paskui moteriškė zuja aplink ir kelias savaites tvirtėja kitas žmonėms gan pažįstamas reiškinys. Savo patogumui ji sugrįžta į savuosius namus, nešina apvaisintais ikrais. Tą pat aki­ mirką kita moteriškė bando pasielgti taip pat, kaip ir anoji - ir taip toliau. Išsitiesusiam it styga ir savimi pasitikinčios povyzos vieš­ pataujančiajam vyručiui ne tik atitenka geriausias nekilnojamasis turtas ir geriausi medžioklės plotai.

Jam atitenka ir visos merginos. Todėl jeigu esi omaras, ir dar patinas, eksponentiškai labiau apsi­ moka būti sėkmingam. Kaip visa tai susiję? Neapsakoma daugybe priežasčių, be visų tų, kurios komiškai akivaizdžios. Pirma, mes žinome, kad omarai vie­ nokia ar kitokia forma egzistuoja per milijonų metų Prieš šešiasdešimt penkis milijonus metų dar buvo gyvi dinozaurai.

Tai mums nebeįsivaizduojamai tolima praeitis. O štai omarams dinozaurai buvo vien prasisiekėliai, kurie atsirado ir pranyko beveik amžino apolo bakalauro svorio metimas tėkmėje. Vadinasi, dominavimo hie­ rarchijos yra iš esmės pastovi aplinkos savybė, prie kurios yra pri­ sitaikiusi visa sudėtingos sandaros gyvybė. Prieš trečdalį milijono metų smegenų ir nervų sistemos buvo palyginti paprastos.

Sunku neįvertinti šio fakto svarbos. Gamtos prigimtis Nuvalkiotas biologijos teiginys, kad evoliucija - konservatyvi, yra banalybė. Svorio metimo atlygio pavyzdžiai kas nors vystosi, turi remtis tuo, ką gamta jau yra sukūrusi. Galima pridėti naujų bruožų, senuosius šiek tiek pako­ reguoti, bet dauguma dalykų pasiliks tokie patys. Kaip tik dėl šios priežasties šikšnosparnio sparnai, žmogaus rankos ir banginio pe­ lekai atrodo stulbinamai panašūs griaučių pavidalu.

Jie visi turi net po vienodą skaičių kaulų. Bendriausius ir svarbiausius fiziologijos pamatus evoliucija paklojo labai seniai. Dabar evoliucija veikia daugiausia variacijų ir natūraliosios at­ rankos būdu.

Variacijos egzistuoja dėl daugybės priežasčių, tarp jų genų sumaišymo paprastai tariant ir atsitiktinių mutacijų. Todėl vienos rūšies individai yra skirtingi.

Laikui bėgant, gamta juos ren­ kasi. Šitaip nusakyta teorija, regis, paaiškina nuolatinę gyvybės for­ mų kaitą per tūkstančius milijonų metų. Galvodami apie gamtą, apie aplinką, susikuriame aibes išankstinių nuostatų, ir jos neišvengiamai turi padarinių. O todėl, kad kuo nors esame klaidingai įsitikinę. Bet ne, bent jau ne pačia paprasčiausia prasme.

Ji yra ir statiška, ir dinamiška tuo pat metu. Aplinka - atsirenkančioji gamta - ir pati keičiasi. Garsieji daoistų in ir jang simboliai tai labai gražiai pavaizduoja. Anot daoistų, būtis yra pati realybė, sudaryta iš dviejų vienas kitam prieštaraujančių principų, kuriuos dažnai aiškiname kaip vyriškąjį ir moteriškąjį pradą arba net dar siauriau - kaip moterį ir vyrą.

Daoistų simbolis yra apskritimas, ku­ riame glūdi gyvatės dvynės, susiglaudusios galvomis ir uodegomis. Juodosios gyvatės, chaoso, galvoje yra baltas taškas. Baltosios gy­ vatės, tvarkos, galvoje yra baltas taškas. Taip yra todėl, kad chao­ są ir tvarką galima ir pakeisti vieną kitu ir išoriškai priešpastatyti vienas kitam. Nėra nieko tiek tikra, kad nebegalėtų skirtis.

Net pati Saulė turi savo nestabilios būsenos ciklus. Panašiai nėra nieko ir tiek kintamo, kad būtų nebeįmanoma suvaldyti. Kiekviena revoliu­ cija inspiruoja naują tvarką. Kiekviena mirtis tuo pat metu yra ir metamorfozė. Įsivaizdavimas, kad gamta visiškai statiška, sukelia rimtų suvo­ kimo klaidų. Atrankos idėjoje implikuotai glū­ di tinkamumo mintis. Atsirenkami tinkami dalykai. Tinkamumas apskritai yra tikimybė, kad tam tikras organizmas paliks po savęs įpėdinių laiko atkarpoje išplatins savo genus.

Jeigu tie poreikiai yra suvokiami statiškai - gamta įsivaizduojama kaip amžina ir nekintanti, - tada evoliucija yra ne­ sibaigianti linijinių pagerinimų eilė, o tinkamumas yra kažin kas, ką ilgainiui galima vis tiksliau nugludinti.

Vis dar stipri karalienės Viktorijos laikų evoliucinės pažangos idėja su žmogumi smaigalio viršūnėje yra iš dalies tokio gamtos supratimo rezultatas. Ji sukuria klaidingą nuostatą, kad egzistuoja natūralios aplinkos kryptis vis labiau didinant tinkamumą aplinkai ir kad ją galima apibrėžti kaip statišką tašką. Bet gamta, atrankos veikėja, nėra vien statiška atrinkėja, jokia įprastine prasme.

apolo bakalauro svorio metimas

Kiekviena proga gamta pasipuošia kitaip. Gamta skiriasi kaip muzikos natos - o tai iš dalies paaiškina, kodėl mu­ zika sukuria gilią ir intymią prasmę. Kadangi pati rūšis palaikanti gamta keičiasi ir transformuojasi, savybės, kurios konkretų indivi­ dą padaro tinkamą išgyventi ir daugintis, taip pat transformuojasi ir kinta. Taigi, natūraliosios atrankos teorija nepadirbdina būtybių, vis geriau atitinkančių pasaulio suformuotą klišę.

Bet gamta taip pat nėra ir paprasčiausiai dinamiška. Kai kurie dalykai kinta sparčiai, bet jie esti kitų, lėčiau kintančių dalykų viduje muzika taip pat dažnai pateikia tokių konstrukcijų. Lapai keičiasi greičiau nei medžiai, o medžiai - greičiau negu girios.

Oras kin­ ta greičiau nei klimatas. Jeigu viskas nebūtų taip sutvarkyta, evo­ liucijos konservatyvumas nustotų veikti, o bendroji rankų ir kojų morfologija turėtų kisti taip pat sparčiai kaip ir rankos kaulų ilgis arba pirštų funkcijos. Tai - chaosas tvarkos viduje, chaoso vidu­ je, aukštesnės tvarkos viduje. Apčiuopiamiausia tvarka yra ta, kuri mažiausiai kinta, o ji nebūtinai yra lengviausiai įžiūrima.

Išvystas lapas gali apakinti stebėtoją ir sukliudyti jam pamatyti medį. Medis gali sukliudyti įžiūrėti mišką. Ir kai kurių pačių realiausių daiktų tokių kaip nuolat egzistuojanti dominavimo hierarchija apskritai nėra įmanoma pamatyti. Taip pat yra klaida suvokti gamtą romantiškai. Turtingi moder­ nių miestų gyventojai, apsupti karšto kepinančio betono, gamtą įsi­ vaizduoja kaip tyrą rojaus pavidalą, panašų į prancūzų impresionistų peizažą.

Dar idealistiškiau nusiteikę ekologijos judėjimo aistruoliai mato gamtą kaip harmoningai subalansuotą ir tobulą, kurioje neeg­ zistuoja apolo bakalauro svorio metimas sukurtas griovimas ir sumaištis.

Nesvarstome apie šių gamtos būtybių grožį, nors jos yra tokios pat tikros, kaip ir jų Rojaus sodo atitikme­ nys. Kaip tik dėl tokių gyvių egzistavimo mes ir siekiame keisti aplin­ ką, apsaugoti savo vaikus, statome miestus ir susisiekimo sistemas, užsiauginame maisto ir pasigaminame energijos.

Jei Motina Gamta nebūtų taip velnioniškai nusiteikusi mus sunaikinti, mums lengviau sektųsi paprasčiausiai harmoningai gyventi pagal jos valią. Chaose esanti tvarka ir Būties tvarka yra tuo natūralesnė, kuo ilgiau ji egzistavo. Net nesvarbu, ar ta ypatybė yra fizinės, biologinės, socialinės ar kultūrinės prigimties. Žiūrint iš darvinistinio taško, svarbu yra tik pastovumas - domina­ vimo hierarchija, o ne kokiu socialiniu ar kultūriniu pavidalu ji ga­ lėjo pasirodyti ir egzistuoti apie pusę milijardo metų.

apolo bakalauro svorio metimas

Ji yra amžina. Ji yra apčiuopiama. Dominavimo hierarchija nėra kapitalizmas.

12 gyvenimo rmq.lt - rmq.lt

Ji taip pat nėra komunizmas, tiesą sakant. Ji nėra karinis-industrinis kompleksas. Ji nėra patriarchatas - tas vienkartinis, lankstus ir sa­ vavališkas kultūrinis meno kūrinys. Jos net nesukūrė žmonės, bent jau ne esmingiausia šių žodžių prasme. Ji kaip tik yra beveik amžina aplinkos ypatybė ir didžioji dalis kaltės, kuri suverčiama toms efemeriškesnėms apraiškoms, jos nekintančio egzistavimo padarinys. Mes nepriklausomi mes, tie mes, kurie egzistuojame nuo pat gyvy­ bės pradžios gyvenome dominavimo numesti svorio netoleruoja laktozės ilgą, ilgą laiką.

Mes siekėme visuomeninio statuso dar iki įsigydami odą, rankas, plaučius ar kaulus. Egzistuoja labiau prigimtinis apribojimas nei pati kultūra. Dominavimo hierarchija yra senesnė už medžius. Dalis mūsų smegenų, sekanti mūsų vietą dominavimo hierar­ chijoje, yra išskirtinai senovinė ir pamatinė Tai centrinė valdymo sistema, keičianti mūsų pasaulėvoką, vertybes, jausmus, mintis ir veiksmus. Ji galingai veikia kiekvieną mūsų Būties ypatybę - ir są­ moningą, ir nesąmoningą.

Štai kodėl, kai mus nugali, elgiamės la­ bai panašiai į kovą pralaimėjusius omarus. Mūsų povyza susmunka. Mes nudurtame akis į žemę. Jaučiamės įbauginti, užgauti, neramūs ir silpni. Jeigu reikalai nepagerėja, tampame chroniškai depresuoti. Tokiomis sąlygomis nebegalime susidoroti su tomis kumštynėmis, kurių iš mūsų apolo bakalauro svorio metimas gyvenimas, ir tampame lengvu storesnės odos peštukų taikiniu. Didžioji neurocheminio pagrindo dalis yra ta pati. Tarkim, serotoninas - cheminė medžiaga, daranti įtaką omarų laikysenai ir gebėjimui pabėgti nuo priešo.

Žemesnio lygio omarai gamina palyginti nedidelius serotonino kiekius. Tas pat tinka ir žemą visuomeninę padėtį užimančioms žmogiškoms būtybėms o jau ir taip kuklūs serotonino kiekiai dar labiau sumenksta po kiek­ vieno pralaimėjimo.

Mažas serotonino kiekis reiškia smukusį pa­ sitikėjimą savo jėgomis. Mažas serotonino kiekis reiškia mažiau laimės, daugiau skausmo ir nerimo, daugiau ligų ir trumpesnį gyvenimą - žmonių lygiai taip pat kaip ir nariuotakojų. Aukštesnės vietos dominavimo hierarchi­ joje ir didesni jų gyventojų serotonino kiekiai reiškia mažiau ligų, apolo bakalauro svorio metimas ir mirčių, net tuomet, kai tokie veiksniai kaip pajamų lygis ar pūvančio maisto trupinių gausa nekinta.

Sunku pervertinti viso šito svarbą. Viršus ir apačia Giliai jūsų esybėje, pačiuose jūsų smegenų pamatuose, gerokai gi­ liau nei jūsų mintys arba jausmai egzistuoja žodžiais nenusakomas pirmapradis skaičiuotuvas. Jis stebi, kur yra jūsų vieta visuomenė­ je, - ir skaičiuoja nuo vieno iki dešimties, kad būtų patogiau. Jei esate numeris vienas, aukščiausios padėties lygyje, jums neapsako­ mai sekasi.

Jei esate vyras, galite pasirinkti geriausias vietas gyven­ ti ir geriausios kokybės maistą. Žmonės varžosi, kad galėtų jums padaryti kokią paslaugą. Turite neribotų galimybių romantiškiems ir lytiniams iyšiams užmegzti. Jūs esate sėkmingas omaras ir geidžiamiausios moterys išsirikiavusios tarpusavyje varžosi dėl jūsų dėmesio Nors jūs greičiausiai vargu ar naudositės fi­ zine prievarta, kad įtvirtintumėte padėtį, jūsų arsenale yra daugybė veiksmingų žodinių triukų bei strategijų, tarp jų ir priešininkių pa­ žeminimas, veikiausiai esate įgudusi jų vartotoja.

Jeigu esate žemiausioje dešimtuko padėtyje, kaip tik atvirkš­ čiai - nesvarbu, vyras jūs ar moteris, neturite kur gyventi ar bent jau gyvenate ne ten, kur gyventi gera.

Jūsų valgis yra siaubingas, kai turite ką valgyti ir nevaikštote tuščiu pilvu. Jūsų fizinė ir minčių būklė yra prasta. Jumis net minimaliai romantiškai nesidomima, nebent susiduriate su tokiais pat desperatiškais žmonėmis.

Esate linkę greičiau pasiligoti, greitai susenti ir numirti jaunystėje. Ma­ žai kas jūsų gedės, jei apskritai kas nors gedės Net patys pinigai gali pasirodyti nelabai vertingi. Jūs nemokėsite jais naudotis, nes tinkamai naudoti pinigus yra sunku, jeigu to nemokate daryti. Pi­ nigai jus įsuks į pavojingas narkotikų ir alkoholio pagundas, nes jos daug maloningesnės, jei jums ilgoką laiką nesišypsojo malonumai.

Pinigai taip pat jus pavers grobuonių ir psichopatų taikiniu, nes jie klesti išnaudodami žemesniųjų visuomenės sluoksnių atstovus. Dominavimo hierarchijos dugnas yra siaubinga ir pavojinga vieta.

Dominavimo lygį nustatanti senoji mūsų smegenų dalis stebi, kaip su jumis elgiasi kiti žmonės. Tų faktų pagrindu ji pasveria jūsų vertę ir priskiria jums padėtį. Jei jūsų bendraamžiai mano, kad esa­ te nieko vertas, skaičiuotuvas sumažina gaunamo serotonino kiekį.

Taip jūs vis labiau fiziškai ir psichologiškai reaguojate į kiekvieną emocijas sukeliančią aplinkybę ar įvykį, ypač jeigu jie nepalankūs. Jums reikia tų reakcijų.

Mokslas Ir Gyvenimas M. Nr | PDF

Apačioje dažnai nutinka katastrofų ir jums būtina būti joms pasirengus, kitaip pražūsite. Tas atsakas iš tikrųjų yra tai, ką visi vadina stresu, ir jis, be abejo, reiškia ne vien psichologi­ nę reakciją. Tai tikro suvaržymo, kurį sukelia nepalankios aplinky­ bės, atspindys. Kai gyvuoji apačioje, senasis smegenų skaičiuotuvas daro prielaidą, kad net netikėčiausias nesklandumas gali sukelti iš­ tisą nesuvaldomų ir nepalankių įvykių virtinę, su kuria jums reikės dorotis vienam, nes naudingų draugų visuomenės paraštėse tikrai stinga.

Jūs nuolat aukosite tai, ką galėtumėte kaupti ateičiai, suvar­ todami viską dabartinėje padidintos parengties ir žaibiškų panikos priepuolių būsenoje. Kai nežinote, ko griebtis, turite būti pasirengę daryti bet ką ir viską, ko tik gali prireikti.

Sėdite savo automobilyje vienu metu iki pat grindų kilimėlio nuspaudę ir greičio, ir stabdžių pedalus. Jei tokia būsena užsitęsia per ilgai, viskas pašlyja. Seno­ vinis skaičiuotuvas net gali sustabdyti jūsų imuninę sistemą, su­ naudodamas energiją ir išteklius, kurių gali prireikti ateityje, šian­ dienos krizėms suvaldyti.

Jis paverčia jus impulsyvia būtybe20, kuri įsivelia, pavyzdžiui, į bet kurią trumpalaikio poravimosi galimybę ar bet kokią malonumo progą, kad ir kokia menkavertė, gėdinga ar neteisėtąjį būtų.

apolo bakalauro svorio metimas

Jis gali jus paskatinti gyventi ar net mirti neapdai­ riai, vien tik tam, kad gautumėte reto malonumo, vos tik jis pasi­ rodys. Fiziniai poreikiai būti nuolatinės parengties nenumatytiems netikėtumams būsenoje jus visokeriopai ir visapusiškai nualina Kita vertus, jei esate aukštoje padėtyje, jūsų šalto ikiroplinio skai­ čiuotuvo mechanizmas suvokia, kad esate saugūs, galite daugintis ir jus tvirtai laiko visuomeniniai ramsčiai.

Jis mano, kad galimybė kam nors jus nuskausti yra tokia menka, jog į ją galima nekreip­ ti dėmesio. Pokyčiai jums lemia naujas galimybes, o ne žlugimą.

apolo bakalauro svorio metimas

Serotoninas trykšte trykšta. Jis paverčia jus savimi pasitikinčiu ir ramiu žmogumi, išsitiesusiu visu ūgiu, tvirtai stovinčiu ant kojų ir gyvenančiu kur kas mažesnėje įtampoje. Kadangi jūsų padėtis tvir­ ta, jūsų greičiausiai laukia gera ateitis.

Todėl verta pagalvoti apie il­ galaikius planus ir susigalvoti geresnę ateitį. Nebūtina impulsyviai griebti visus kelyje besimėtančius trupinius, nes pamatuotai galite 1 TAISYKLE 59 tikėtis, jog geri dalykai ir toliau bus pasiekiami. Jūs galite atidėti pasitenkinimą visiškai jo neatsisakydami. Jūs galite sau leisi būti patikimu ir mąsliu piliečiu. Gedimas Tačiau skaičiuotuvo mechanizmas gali ir suklysti. Chaotiški miego­ jimo ir valgymo įpročiai gali sutrikdyti jo veikimą.

Nežinomybė gali jį išmušti iš vėžių. Kūnas su įvairiomis savo dalimis turi veikti kaip gerai susigrojęs orkestras. Kiekviena sistema turi tinkamai, tiksliai ir reikiamu laiku atlikti savo darbą, antraip atslinks triukšmas ir chaosas. Kaip tik todėl rutina yra būtina. Kasdien kartojamus gyve­ nimo veiksmus reikia automatizuoti.

Juos reikia paversti stabiliais ir patikimais įpročiais, kad jie atsikratytų sudėtingumo ir įgautų nuspėjamumo bei paprastumo bruožų. Tai galime aiškiai pamatyti stebėdami mažamečius vaikus, kurie yra mieli ir juokingi, kai mie­ ga ir valgo nustatytomis valandomis, bet virsta siaubingais zirzliais ir pikčiurnomis, kai dienotvarkės nesilaikoma.

Kaip tik dėl tokių priežasčių visada savo klinikos pacientų pir­ miausia teiraujuosi apie jų miegą. Ar jie pabunda apytikriai tokiu pat laiku kaip ir kiti apolo bakalauro svorio metimas ir ar kasryt tuo pat metu?

Jei atsakymas neigiamas, pirmiausia pasiūlau sutvarkyti šį reikalą.

  • Kalbant apie biofizikø rengimà, domëjimas ðia studijø sritimi sumaþëjo.
  • Šį leidinį dra u d žiam a a tg a m in ti bet kokia fo rm a ar būdu, viešai skelbti, ta ip p a t padaryti viešai prieinam ą kom piu terių tinklais in tern e teišleisti ir versti, platinti jo originalą ar kopijas: parduoti, nu om oti, teikti panaudai ar kitaip perduoti nuosavybėn.
  • Johann Wolfgang Von Goethe Faustas II Dalis | PDF

Ne tiek svar­ bu, ar jie kasvakar gulasi tą pačią valandą, bet nuolat pabusti tą pat valandą yra būtina. Nerimo ir depresijos negalima lengvai išgydyti, jeigu ligonio dienos rutina yra nenusakoma.

Neigiamas emocijas gaminančios sistemos yra glaudžiai susijusios su gerai veikiančiais cirkadiniais ritmais. Paskui jų klausiu apie pusryčius. Patariu jiems valgyti riebius ir daug baltymų turinčius pusryčius vos pabudus jokių lengvai įsi­ savinamų angliavandenių, jokių cukrų, kuriuos skrandis suvirški­ na pernelyg greitai ir sukelia cukraus šoktelėjimą, taip pat ir greitą jo kritimą.

Nes nerimo varginami, depresuojantys žmonės ir taip jaučia stresą, ypač jei jų gyvenime jau ilgokai nebuvo tvarkos. Jei jie ima veikti po visą naktį trukusio pasninko nė nepavalgę, perteklinis insulinas jų kraujotakoje sušluoja visą kraujyje esantį cukrų. Tada juos ištinka hipoglikemija ir jie tampa psichologiškai nestabilūs Visą dieną. Nepailsėjusi jų sistema negali pradėti veikti. Turėjau daugybę paci­ entų, kurių nerimą pavyko apmažinti iki neklinikinio lygio papras­ čiausiai todėl, kad jie imdavo miegoti pagal nusistatytą grafiką ir valgyti pusryčius.

Kiti netikę įpročiai taip pat gali iškreipti skaičiuotuvo tikslumą. Kartais taip nutinka apolo bakalauro svorio metimas neaiškių biologinių priežasčių, o kartais to­ dėl, kad netikę įpročiai įjungia sudėtingą teigiamo grįžtamojo ryšio kilpos veikimą. Teigiamo grįžtamojo ryšio kilpai reikia įvado de­ tektoriaus, stiprintuvo ir kokio nors trasliatoriaus.

apolo bakalauro svorio metimas

Tuosyk - gerai. Bėda nutinka tuomet, kai įvado detektorius pagriebia per translia­ torių išeinantį garsą ir iš naujo pervaro jį per sistemą, dar labiau jį pagarsindamas ir iš naujo ištransliuodamas. Keli tokio intensyvini­ mo ciklai ir viskas ima pavojingai sprūsti iš rankų. Visiems mums yra tekę atsidurti koncerte tokio kurtinamo ir riaumojančio triukšmo metu, kai garso sistema ima šaižiai cypti.

Mikrofonas pasiunčia garsą į kolonėles. Kolonėlės transliuoja gar­ są. Jei iš kolonėlių sklindantis garsas yra pernelyg triukšmingas arba kolonėlės sustatytos netinkamu atstumu nuo mikrofonų, jie gali pagauti iš kolonėlių sklindantį garsą ir iš naujo jį pasiųsti į sis­ temą. Garsas netrukus padidėja iki tokio nepakenčiamo lygio, kad jei procesas ir toliau tęstųsi, sudraskytų kolonėles. Tokia pati destrukcijos kilpa nutinka ir žmonių apolo bakalauro svorio metimas.

Kai taip atsitinka, paprastai mes procesui užklijuojame psichikos ligos etiketę, nors ji dažniausiai apninka ne vien psichiką arba apskritai psichikos nepaliečia. Priklausomybė nuo alkoholio ar kitokio nuo­ taiką keičiančio narkotiko yra plačiai paplitęs tokios sustiprintos grąžos procesas. Įsivaizduokime žmogų, mėgstantį alkoholį, - gal mažumėlę per smarkiai. Alkoholio kiekis jo kraujyje ūmai sukyla.

Ta būsena gali būti nepaprastai pakili, ypač jei žmogus turi genetinį polinkį į alkoholiz­ mą Bet gerai jaučiamasi tik tol. Vos tik gėrėjas sustoja, alkoholio lygis ne tik stabilizuojasi, bet ir ima kristi, o jo kūnas, metabolizuodamas jau suvartotą etanolį, ima gaminti įvai­ rius toksinus. Žmogus ima justi alkoholio atsitraukimą, o nerimą skatinančios sistemos, kurios buvo nuslopintos apgirtimo metu, kuria hiperatsakomąsias reakcijas.

Pagirios yra alkoholio atsitrau­ kimas kuris dažnai pražudo tokį atsitraukiantį alkoholiką ir jos prasideda tuojau pat, vos tik nustojama gerti. Kad tęstųsi šiltas švy­ tėjimas ir atitoltų nemalonūs padariniai, girtuokliui reikia ir toliau gerti, kol namie baigiasi visi alkoholiniai gėrimai, barai užsidaro, o pinigai išleidžiami. Kitą dieną girtuoklis pabunda smarkiai pagiriotas. Kol kas viso labo nepasisekė.

Toks pagi­ jimas, be abejo, irgi yra laikinas. Jis paprasčiausiai nustumia atos­ lūgio simptomus šiek tiek toliau į ateitį. Bet galbūt kaip tik tokio trumpalaikio efekto girtuokliui ir reikia, jeigu kančios ypač nuož­ mios.

Taigi, dabar jis išmoksta gerti, kad apolo bakalauro svorio metimas nuo pagirių. Tokiomis sąlygomis iki alkoholizmo jau netoli. Agorafobija yra sustiprintos grąžos kilpos padarinys. Pirmasis įvykis pakeliui į tokį sutrikimą dažnai yra panikos priepuolis. Nuo jo kenčia dažniausiai vidutinio amžiaus mo­ terys, kurios pernelyg smarkiai priklausė nuo kitų žmonių. Galbūt po pernelyg didelio pasitikėjimo tėvu jos po trumputės pertraukos arba visai be jokio nepriklausomos egzistencijos laikotarpio sukūrė santykius su vyresniu ir dominuojančiu draugu ar vyru.

Bet koks suvo­ kiamas širdies dūžių dažnio pokytis gali sukelti ištisą spiečių min­ čių apie širdies smūgį arba akivaizdų ir gėdingą poinfarktinių siel­ varto ir kančių išsiveržimą į dienos šviesą mirtis ir visuomeninis pažeminimas sukelia dvi pačias paprasčiausias baimes. Netikėtu nutikimu gali tapti ir šeiminis konfliktas, sutuoktinio mirtis ar liga.

Gali būti ir artimo draugo skyrybos ar gydymas ligoninėje. Koks nors tikras gyvenimo įvykis paprastai nulemia pirminį mirtingumo ir visuomenės pasmerkimo baimės paūmėjimą Po ištikusio šoko ankstyvojoje ikiagorafobinėje stadijoje atsidū­ rusi moteris išeina iš namų ir pasuka į prekybos centrą. Žmonių sausakimša ir nėra kur pasistatyti automobilio.

Tas ją dar labiau sujaudina. Mintys apie gyvenimo trapumą, kurios jau ir taip kir­ bėjo galvoje nuo dar šviežių nemalonių patirčių, sukyla į paviršių. Jos pažadina nerimą.

apolo bakalauro svorio metimas

Širdis ima plakti smarkiau. Ji ima negiliai ir greitai kvėpčioti. Nei kapšo jums krapštyt, nei piniginės, Lapelis prisiglaudęs prie krūtinės 6ios Drauge su meilės laiškeliu saugiai. O kunigas maldyne pagarbiai Nešiojas; ir kareiviui džiaugsmas vienas - Ne taip labai svarina diržas strėnas. Atleisk man, kad į smulkmenas nuklydau, 6iio Tačiau ir jos parodo masto dydį.

Kad ir plačiausiai žvelgtumėm abu, Tiems lobiams nematyt jokių ribų, 6ii5 Fantazija lakiausia nepadės, Tik to verta dvasia įveikia ribą Ir patiki be galo begalybe. Taip visuose imperijos galuos Su auksu lygiai popierius galios.